ȹ KONGYON
 
 
     
 
 
작성일 : 16-03-23 23:11
직원채용 공지

직원채용 공지

가. 업무

   직종                                                       학력 및 전공                                제한연령 (~세이하)              

1. 사무 - 0명                                        /    무관                                              35

2. 디자인 - 0명   무관                           /     무관                                              40

3. 보도자료, 현장취재 - 0명                  /      인문, 사회학 전공                            제한없음

4. 마케팅, 광고기획, 국제로드쇼 - 0명   /       경영. 행정, 광고, 사회학 전공            제한없음

5. 현장실무 - 연출, 진행                     /        무관                                              50세 이하

나. 조건

1) 업무별 (1년 인턴) 연봉: 1,500~3,500만원

2) 식대비 별도

3) 근무기준: 월~금 09:30~17:30  / 예외 있을 수 있음 

다. 근무지

1) 서울시 송파구

2) 경기도 수원시